Politica de privacitat

 

RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS

BEER EVENTS, S.L. (d?ara endavant el ?Prestador?) amb C.I.F. B65812901, i amb domicili a aquests efectes al carrer Arag?, n?mero 4-6, 08015 Barcelona, ?s el titular del portal web www.mostrademediona.com (d?ara endavant, ?el portal?), i compleix amb les directrius de la normativa vigent en mat?ria de protecci? de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d?abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecci? de les persones f?siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci? d?aquestes dades.

 

DADES SOL?LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT

L?Usuari ?s l??nic responsable de la veracitat i correcci? de les dades que remet el Prestador exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte.

El Prestador informa que les dades que l?Usuari volunt?riament est? facilitant seran incoroporades als seus sistemes d?informaci? amb la seg?ent finalitat:

1) En el cas de sol?licitud mitjan?ant els formulari del portal, per a enviar informaci? sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electr?nic);

2) En el cas de subscripci?, per a remetre butlletins (newsletters), aix? com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Portal (nom, cognoms i correu electr?nic);

3) En el cas de comentaris al bloc, per a gestionar i publicar aquests comentaris, de forma p?blica, en el portal web (nom i correu electr?nic);

4) En cas de contractaci? dels b?ns i/o serveis oferts a trav?s del Portal, per a mantenir la relaci? contractual, aix? com la gesti?, administraci? , informaci?, prestaci? i millora del servei ofert (nom, correu electr?nic, direcci? i dades de facturaci?).

L?Usuari, pot oposar-se a l?enviament de comunicacions comercials per a qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electr?nic a l?adre?a de correu electr?nic indicada m?s endavant.

Mitjan?ant la introducci? de les dades, l?Usuari atorga el consentiment inequ?voc al Prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecci? de dades de car?cter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, per tal que procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro a les finalitats mencionades. El no facilitar les dades personals sol?licitades o el no acceptar la present pol?tica de protecci? de dades suposa la impossibilitat de subscriure?s, o registrar-se o rebre informaci? dels productes i serveis del Prestador.

 

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El Prestador informa que no cedir? les dades personals a tercers, excepte per obligaci? legal. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informaci? pr?via sol?licitant el consentiment expr?s per a tal cessi?. L?entitat responsable de la base de dades, hosting, aix? com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se?ls hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l?adopci? dels nivells de protecci? i les mesures t?cniques i organitzatives necess?ries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de car?cter personal.

Com encarregats del tractament, el Prestador t? contractats els seg?ents prove?dors de serveis, que s?han comprom?s al compliment de les disposicions normatives d?aplicaci? en mat?ria de protecci? de dades, en el moment de la seva contractaci?:

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per a campanyes de m?rqueting. Pol?tica de privacitat i m?s aspectes legals de la companyia en el seg?ent enlla?: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l?acord entre EE.UU. i la Uni? Europea anomenat Privacy Shield, havent-se comprom?s a sotmetre tota la informaci? personal rebuda de pa?sos membres de la Uni? Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesi? de Mailchimp al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computaci? al n?bol i de correu electr?nic. Pol?tica de privacitat y m?s aspectes legals de la companyia al seg?ent enlla?: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l?acord entre EE.UU. i la Uni? Europea anomenat Privacy Shield, havent-se comprom?s a sotmetre tota la informaci? personal rebuda de pa?sos membres de la Uni? Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesi? de Google al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

CPC Servicios Inform?ticos Aplicados a Nuevas Tecnolog?as S.L. (MAIL RELAY), ESB8396460, amb domicili al carrer Nardo, n?mero 12, 28250, Torrelodones (Madrid), Espanya, proporciona els serveis per a campanyes de m?rqueting. Pol?tica de privacitat i m?s aspectes legals de la companyia en el seg?ent enlla?: https://mailrelay.com/es/politica-de-privacidad

Dropbox, Inc., amb domicili a 333 Brannan Streetm San Francisco, CA 94107, Estats Units, proporciona els serveis d?emmagatzematge al n?bol. Pol?tica de privacitat i m?s aspectes legals de la companyia en el seg?ent enlla?: https://www.dropbox.com/es_ES/privacy

El Prestador garanteix en tot cas a l?Usuari l?exercici dels drets d?acc?s, rectificaci?, cancel?laci?, informaci? i oposici?, limitaci? i portabilitat, en el termes disposats a la legislaci? vigent. Per aix?, podr? exercir els seus drets remetent una sol?licitud expressa a la direcci? postal indicada al encap?alament i/o enviant un correu electr?nic a [email protected], indicant a l?assumpte:

Drets ARCO, i adjuntant fotoc?pia del seu DNI. Alhora, l?Usuari, t? dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectar? a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Tamb? t? dret a presentar una reclamaci? davant l?autoritat de control si cosidera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relaci? a la protecci? de les seves dades davant l? Agencia Espa?ola de Protecci?n de Datos (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a trav?s de la seu electr?nica de l?AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

 

DURACI? DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades per l?Usuari, es conservaran mentre hi hagi un inter?s mutu per a mantenir la finalitat del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimitzaci? de les dades o destrucci? total de les mateixes. El Prestador es reserva el dret a modificar la present pol?tica per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L?Usuario, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta pol?tica de privacitat, pot posar-se en contacte amb el Prestador a l?adre?a de correu electr?nic: [email protected]

 

(iv) CONDICIONS DE VENDA

 

TERMES I CONDICIONS TICKETS I PRODUCTES

CONDICIONS: La compra de les entrades i/o productes ofertes en el present portal web implica l?acceptaci? de les presents condicions generals a m?s de la correcta lectura per part de l?Usuari de l?Av?s Legal, Pol?tica de Cookies i Pol?tica de Privacitat.

 

IDENTIFICACI? : La titularitat d?aquest portal www.mostrademediona.com, (d?ara endavant Portal) l?ostenta BEER EVENTS, S.L. (d?ara endavant, BEER EVENTS), i les seves dades de contacte s?n: C.I.F. B65812901 i domicili a aquests efectes al carrer Arag?, n?mero 4-6, 08015 Barcelona, Espa?a.

 

L?USUARI: L?acc?s, la navegaci? i ?s del Portal, confereix la condici? d?usuari (d?ara endavant, Usuari) aix? que aquest accepta des de que inicia la navegaci? en el mateix, totes les Condicions aqu? establertes i les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l?aplicaci? de la corresponent normativa legal que apliqui al present cas. L?Usuari declara ser major de 18 anys i tenir la capacitat legal per a celebrar contractes a trav?s d?aquest Portal.

 

PROC?S DE COMPRA:L?Usuari pot comprar al portal pels mitjans i formes establertes. Per a fer-ho, haur? de seguir el procediment de compra establert durant el qual podr? afegir al carret?, cistella o espai final de compra tants productes i/o serveis consideri. L?Usuari haur? d?omplir i/o comprovar la informaci? que en cada pas se li sol?licita a efectes d?executar la seva compra. Posteriorment, l?Usuari rebr? un correu electr?nic confirmant que s?ha rebut la seva sol?licitud de compra i es procedir? a adjuntar l?entrada pertinent i/o confirmaci? de compra dels productes corresponents. Per a l?emissi? de les corresponents factures, ser? necessari enviar un email a: [email protected], facilitant les dades fiscals: BEER EVENTS tamb? informar? si posa a disposici? del comprador d?un mitj? no-online per a la compra d?entrades i/o productes.

 

PREUS I FORMES DE PAGAMENT: Els preus exhibits al Portal s?n finals, en euros, i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment, per? els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres del quals l?Usuari ja hagi rebut una confirmaci? de comanda. Els m?todes de pagament seran: targeta de cr?dit o targeta de d?bit.

 

DISPONIBILITAT: Totes les comandes de compra rebudes per BEER EVENTS a trav?s del Portal es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produ?ssin dificultats pel que fa al subministra dels mateixos, BEER EVENTS es compromet a contactar a l?Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogu?s haver estat abonada en concepte d?import per a l?esmentat producte i/o servei.

 

ENTREGA PRODUCTE: En el cas de compra de participacions de sortejos, aquests es realitzaran mitjan?ant software autom?tic amb les m?ximes garanties de imparcialitat. Les butlletes guanyadores seran informades al mateix portal web i es comunicar? pel mail facilitat en el proc?s de compra. Els premis seran entregats mitjan?ant enviament directe des de les cerveseres participants, no sent responsabilitat de Beer Events SL.

MENORS D?EDAT: Els menors d?edat no podran participar en la compra de butlletes de sorteig sense autotizaci? per part de pare, mare o un tutor legal. L?organitzaci? informa que la legislaci? vigent prohibeix expressament la venda d?alcohol i tabac als menors de 18 anys.

 

DEVOLUCIONS: En el cas de la compra de producte, el client t? 7 dies a partir de l?entrega del producte per al seu retorn sempre abans de la data del primer sorteig. Haur? d?informar de les seves intencions pr?viament per correu electr?nic a l?adre?a [email protected] i enviar la mercaderia correctament protegida i amb les garanties necess?ries per qu? arribi en un estat perfecte. Els gastos i riscos vinculats a la devoluci? seran a c?rrec del client. El reembossament es far? possible en el compte bancari que el client proporcionar? en el pla? de 7 dies a partir de la recepci? per part de BEER EVENTS de la mercaderia i la r?pida devoluci? dependr? de les condicions de cada entitat banc?ria. No s?acceptar? la devoluci? de cap butlleta de participaci? un cop iniciat el primer sorteig.

 

EXONERACI? DE RESPONSABILITAT: Excepte disposici? legal en contrari, BEER EVENTS no acceptar? cap responsabilitat per: (i) p?rdues no atribu?bles a cap incompliment per part seva; (ii) p?rdues empresarials (incloent lucre cessant); (iii) errors t?cnics per causes fortu?tes o d?altre ?ndole que impedeixin un normal funcionament del portal web a trav?s d?internet. Falta de disponibilitat del portal web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retr?s en el compliment d?alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com conseq??ncies que es trobin fora del seu control raonable, ?s a dir, que es justifiquin en causa de for?a major. En el cas dels enlla?os a webs externes de tercers que poden citar-se en els continguts, es far? exclusivament a mode d?exemple. En cap cas s?exerceix per aquesta part cap control de les esmentades webs, no existint responsabilitat al respecte.

 

POL?TICA DE PRIVACITAT: BEER EVENTS compleix amb les directrius de la normativa vigent en mat?ria de protecci? de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d?abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecci? de les persones f?siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci? d?aquestes dades. Per a m?s informaci?, veure Pol?tica de Privacitat. En el suposat que l?Usuari faciliti dades d?un acompanyant s?obliga a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que quedin subjectes a la nostra pol?tica de privacitat.

 

PROPIETAT INTEL?LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del portal web www.mostrademediona.com, incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, materials dels cursos, guies (de pagament o gratu?tes) qualsevol en sigui el seu format, v?deos, gr?fics, infografies, formaci?, llenguatge de programaci? i forma de representaci?, s?n propietat de BEER EVENTS, o b? ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en mat?ria de de propietat intel?lectual. En virtut de lo disposat en els articles 8 i 32.1, par?graf segon, de la Llei de Propietat Intel?lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar pel seu ?s comercial sense el previ consentiment de BEER EVENTS. L?Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel?lectual i Industrial titularitat de BEER EVENTS.

 

ACORD COMPLET: Les presents condicions i tot el document a les que aquestes facin refer?ncia constitueixen l?acord ?ntegre entre l?usuari i BEER EVENTS en relaci? amb l?objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, o acord anterior convingut ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.

 

MODIFICACI? DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACI?: BEER EVENTS podr? modificar en qualsevol moment les Condicions aqu? determinades, sent degudament publicades com aqu? apareixen. La vig?ncia de les citades condicions anir? en funci? de la seva exposici? i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACI? APLICABLE I JURISDICCI?: La relaci? entre BEER EVENTS i l?Usuari es regir? per la normativa espanyola vigent i qualsevol controv?rsia es sotmetr? als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.