AV?S LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d?informaci? recollit a l?article 10 de la Llei 34/2002, de l?11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci? i del Comer? Electr?nic, a continuaci? es mostren les seg?ents dades: BEER EVENTS, S.L. (d?ara endavant el ?prestador?) amb C.I.F. B65812901, i amb domicili a aquests efectes al carrer Arag?, n?mero 4-6, 08015 Barcelona, Espanya, ?s el titular del portal web www.mostrademediona.com (d?ara endavant, ?el portal web?) i l?adre?a de correu electr?nic de contacte ?s: [email protected]

USUARIS: La utilitzaci? del present portal ?s absolutament volunt?ria i suposa l?acceptaci? plena per qui accedeix al mateix, en endavant ?Usuari?, de totes les condicions d??s vigents en cada moment que es trobin en la present adre?a. El Prestador es reserva el dret de retirar l?acc?s a la present p?gina web, sense necessitat de previ av?s, a qualsevol Usuari que contravingui el disposat en aquestes condicions d??s. L?Usuari tindr? la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les citades condicions seran d?aplicaci? independentment de les condicions generals de contractaci? que en el seu cas resultin d?obligat compliment.

?S DEL PORTAL: El portal web proporciona l?acc?s a multitud d?informacions, serveis, programes o dades (a partir d?ara, ?els continguts?) a Internet pertanyents al Prestador. L?Usuari assumeix la responsabilitat de l??s del portal. L?Usuari es compromet a fer un ?s adequat dels continguts i serveis amb car?cter enunciatiu per? no limitatiu, a no emprar-los per (i) inc?rrer en activitats il?l?cites, il?legals o contr?ries a la bona fe i ordre p?blic; (ii) difondre continguts o propaganda de car?cter racista, xen?fob, pornogr?fic-il?legal, d?apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) intenta accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electr?nic d?altres usuaris i modificar-lo o manipular els seus missatges. El Prestador es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que atempten contra la joventut o la inf?ncia, l?ordre o la seguretat p?blica o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicaci?.

POL?TICA DE PRIVACITAT. El Prestador compleix amb les directrius de la normativa vigent en mat?ria de protecci? de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d?abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecci? de les persones f?siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci? d?aquestes dades. Per a m?s informaci?, veure Pol?tica de Privacitat.

PROPIETAT INTEL?LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent entre d?altres les imatges i els textos dels articles, sigui quin sigui el seu format, s?n propietat del Prestador, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en mat?ria de propietat intel?lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, modificar o mostrar per al seu ?s comercial sense el previ consentiment del Prestador. L?Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel?lectual i Industrial titularitat del Prestador. Podr? visualitzar els elements del portal i incl?s imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport f?sic sempre i quan sigui, ?nica i exclusivament, per a ?s personal i privat.

EXCLUSI? DE GARANTIES I RESPONSABILITAT. El Prestador no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a t?tol enunciatiu: errors i omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissi? de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d?haver adoptat totes les mesures tecnol?giques necess?ries per a evitar-ho. Els continguts d?aquest portal web s?ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. El Prestador s?eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogu?s derivar-se de l??s o aplicaci? de la informaci? d?aquesta web fora dels seus prop?sits.

COOKIES: El lloc web del Prestador utilitza cookies (petits arxius d?informaci? que el servidor envia a l?ordinador de qui accedeix a la p?gina) per a portar a terme determinades funcions considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualitzaci? del lloc. Per a m?s informaci?, verue Pol?tica de Cookies.

MODIFICACIONS: El Prestador es reserva el dret d?efectuar sense previ av?s les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, sense necessitat de previ av?s. El Prestador es reserva el dret d?efectuar sense previ av?s les modificacions que consideri oportunes al seu portal, sense necessitat de previ av?s.

ENLLA?OS. En cap cas el Prestador assumir? cap responsabilitat pels continguts d?algun enlla? pertinent a un portal web ali?, ni garantir? la disponibilitat t?cnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informaci? continguda en aquest portal web.

DRET D?EXCLUSI?: El Prestador es reserva el dret a denegar o retirar l?acc?s a portal i/o els serveix oferts sense necessitat de preav?s, a inst?ncia pr?pia o d?un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Av?s Legal.

GENERALITATS: El Prestador perseguir? l?incompliment del present Av?s Legal aix? com qualsevol utilitzaci? indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACI? DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACI?. El Prestador podr? modificar en qualsevol moment les condicions aqu? determinades, sent degudament publicades com aqu? apareixen. La vig?ncia de les citades condicions ser? en funci? de la seva exposici? i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACI? APLICABLE I JURISDICCI?. La relaci? entre el Prestador i l?Usuari es regir? per la normativa espanyola vigent i qualsevol controv?rsia es sotmetr? als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.